Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach, os. Na Stoku  Pawilon 102, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

  1. Najem lokalu użytkowego w budynku wymiennikowni W-12 o pow. 50m2 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach, stawka wyjściowa najmu 8zł/m2 netto              – wadium 500,00 zł.

                                                               

Specyfikację można pobrać  w siedzibie S.M. „Na Stoku” lub na stronie internetowej Spółdzielni www.nastoku.kielce.pl w zakładce Przetargi od dn. 21.01.2021r.

Przetarg odbędzie się  w siedzibie S.M. „Na Stoku”, osiedle „Na Stoku” Pawilon 102 , 25-437 Kielce, w dniu 05.02.2021r. o godz. 1100.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie  S.M. „Na Stoku” Kielce, osiedle „Na Stoku” Pawilon 102, w  Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 05.02.2021r. do godz. 1030.

Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 do dnia 04.02.2021r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela Dział Organizacyjno-Członkowski SM „Na Stoku” tel. 41 331-23-15 w godz. od 800 do 1400.

SM „Na Stoku”  zastrzega sobie  prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA – pobierz