Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” os. Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyt W-70 w jednym z systemów kotew K-2/HARDPRO/HILTI budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 10 000,00 zł.

Specyfikację można nabyć w siedzibie S.M. „Na Stoku” w kwocie 32,52 zł/szt. netto od dn. 17.02.2021r.
Przetarg na wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyt W-70 odbędzie się w siedzibie S.M. „Na Stoku”, osiedle Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce, w dniu 03.03.2021r. o godz. 12:00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. „Na Stoku” Kielce, osiedle Na Stoku Pawilon 102, w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 03.03.2021r. do godz. 11:30.
Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 do dnia 02.03.2021r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela Dział Techniczny SM „Na Stoku” tel. 883-861-211 lub 508-123-208 w godz. od 8:00 do 14:00.
SM „Na Stoku” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.