Specjalista ds. obsługi zleceń i zaopatrzenia

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO
Specjalisty ds. obsługi zleceń i zaopatrzenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102 w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisku:
Specjalisty ds. obsługi zleceń i zaopatrzenia.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
na zastępstwo od 01.09.2021r do 09.06.2022r
Planowany termin zatrudnienia: od 01.09.2021 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na wskazanym stanowisku,

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Zaopatrzenie konserwatorów w materiały niezbędne do wykonywania zleceń oraz odzież ochronną i środki czystości,
b) Rozliczenie konserwatorów z wykonywanych zleceń wraz z materiałami,
c) Prowadzenie ewidencji i rejestrów środków trwałych i małocennych,
d) Prowadzenie kartotek wydawanych narzędzi i materiałów dla konserwatorów.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ,
d) kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie świadectw dokumentujących staż pracy,
f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do sekretariatu Spółdzielni drogą e-mailową na adres: sekretariat@nastoku.kielce.pl lub listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102, 25-437 Kielce w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. Informujemy, że kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę prosimy zabrać ze sobą kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia i kursy oraz świadectwa dokumentujące staż pracy.

Po zakończeniu procesu rekrutacji przedłożone dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

1) Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, os. „Na Stoku” Pawilon 102 (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl
2) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą uznaje się podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
b) wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na weryfikacji kwalifikacji kandydata do wypełniania obowiązków na oferowanym stanowisku.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury.
3) Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.
Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących procesu rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
5) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konserwator grupy remontowej – hydraulik

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102 w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisku:
Konserwator grupy remontowej -hydraulik
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Planowany termin zatrudnienia: od 01.08.2021 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie zawodowe,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na wskazanym stanowisku,

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) bieżąca konserwacja i eksploatacja sieci wodno – kanalizacyjnej,
b) dbałość o instalację hydrauliczną, usuwanie skutków awarii,
c) konserwacja instalacji hydraulicznej w klatkach schodowych, pionach instalacyjnych, piwnicach, wymiennikach, rozdzielaczach, hydroforniach i lokalach mieszkalnych,

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia SEP,
d) kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie świadectw dokumentujących staż pracy,
f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do sekretariatu Spółdzielni drogą e-mailową na adres: sekretariat@nastoku.kielce.pl lub listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102, 25-437 Kielce w terminie do dnia 21 maja 2021 r. Informujemy, że kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę prosimy zabrać ze sobą kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia i kursy oraz świadectwa dokumentujące staż pracy.

Po zakończeniu procesu rekrutacji przedłożone dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

1) Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, os. „Na Stoku” Pawilon 102 (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl
2) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą uznaje się podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
b) wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na weryfikacji kwalifikacji kandydata do wypełniania obowiązków na oferowanym stanowisku.
3) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.
Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.
5) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetarg na kotwienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” os. Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyt W-70 w jednym z systemów kotew K-2/HARDPRO/HILTI budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 10 000,00 zł.

Specyfikację można nabyć w siedzibie S.M. „Na Stoku” w kwocie 32,52 zł/szt. netto od dn. 17.02.2021r.
Przetarg na wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyt W-70 odbędzie się w siedzibie S.M. „Na Stoku”, osiedle Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce, w dniu 03.03.2021r. o godz. 12:00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. „Na Stoku” Kielce, osiedle Na Stoku Pawilon 102, w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 03.03.2021r. do godz. 11:30.
Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 do dnia 02.03.2021r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela Dział Techniczny SM „Na Stoku” tel. 883-861-211 lub 508-123-208 w godz. od 8:00 do 14:00.
SM „Na Stoku” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.

Przetarg na docieplenie ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” os. Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce, ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 515 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
2. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 631 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 21 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 5 000,00 zł.
3. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 815 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 29 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 7 000,00 zł.
4. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 716 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 31 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.
5. Docieplenie ściany północnej o powierzchni 995 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 16 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 8 000,00 zł.
6. Docieplenie ściany północnej o powierzchni 1 062 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 8 000,00 zł.
7. Docieplenie ściany południowej o powierzchni 1 005 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 64 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 9 000,00 zł.
8. Docieplenie ściany szczytowej południowej o powierzchni 295 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 69 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
9. Docieplenie ściany szczytowej południowej o powierzchni 295 m2 wraz z kompleksowym remontem5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 70 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
10. Docieplenie ściany szczytowej południowej o powierzchni 202 m2 wraz z kompleksowym remontem10 szt. loggii balkonowych oraz ściany zachodniej o powierzchni 326 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 79 kl. I w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.
11. Docieplenie ściany północnej o powierzchni 457 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 77 kl. II-III w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
12. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 994 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 80 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 9 000,00 zł.
13. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 811 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 46 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 7 000,00 zł.
14. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 1 436 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 51 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 10 000,00 zł.
15. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 616 m2 wraz z kompleksowym remontem 15 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 45 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 7 000,00 zł.
16. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 282 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 56 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
17. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 211 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 58 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 2 000,00 zł.
18. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 645 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 60 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.
19. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 1 439 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 50 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 10 000,00 zł.
20. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 715 m2 wraz z kompleksowym remontem 25 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 40A w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 8 000,00 zł.
21. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 322 m2 wraz z kompleksowym remontem 9 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 88 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
22. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 418 m2 wraz z kompleksowym remontem 3 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 86 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 3 000,00 zł.
23. Docieplenie ściany wschodniej o powierzchni 362 m2 wraz z kompleksowym remontem 10 szt. loggii balkonowych przy kl. III w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 37 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 4 000,00 zł.
24. Docieplenie ściany zachodniej o powierzchni 774 m2 wraz z kompleksowym remontem 5 szt. loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 63 w zasobach SM „Na Stoku” w Kielcach – wadium 6 000,00 zł.

Specyfikację można nabyć w siedzibie S.M. „Na Stoku” w kwocie 32,52 zł/szt. netto od dn. 29.01.2021r.
Przetargi na docieplenie odbędą się w siedzibie S.M. „Na Stoku”, osiedle Na Stoku Pawilon 102,25-437 Kielce, w dniu 12.02.2021r. o godz. 12:00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. „Na Stoku” Kielce, osiedle Na Stoku Pawilon 102, w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 12.02.2021r. do godz. 11:30.
Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 do dnia 11.02.2021r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela Dział Techniczny SM „Na Stoku” tel. 883-861-211 lub 508-123-208 w godz. od 8:00 do 14:00.
SM „Na Stoku” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.

Przetarg na mieszkanie w os. Na Stoku 10 / 13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach   o g ł a s z a przetarg ustny na uzyskanie tytułu  prawnego do lokalu  mieszkalnego  na warunkach odrębnej własności w zasobach Spółdzielni, położony w budynku nr 10 lokal nr 13 o pow. 47,94 m² /IV piętro/ składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Do lokalu należy piwnica  jako pomieszczenie  przynależne o powierzchni  3,39 m² –  cena wywoławcza 176 080,00 zł. wadium w wysokości:  17 608,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu    09 lutego 2021 r. w trybie:

  1. przetargu ograniczonego dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „NA STOKU” lub ich pełnoletnich dzieci, wspólnie z nimi zamieszkujących o godzinie 1000
  2. przetargu nieograniczonego o godzinie 1030 w przypadku braku zainteresowania przetargiem ze strony osób wymienionych w pkt. 1.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. wniesienie wadium na konto Spółdzielni nr 61 1240 4416 1111 0010 8697 3556 lub w agencji bankowej w budynku Spółdzielni do dnia  05 lutego 2021 r.
  2. zapoznanie się z regulaminem przetargu zgodnie z którym zostanie przeprowadzony przetarg.

 Mieszkanie można oglądać w dniu  02 lutego, w godz. 1100 – 1400 po uprzednim skontaktowaniu się osobiście lub telefonicznie /41 331 – 23 – 47 wew. 25/ z biurem Spółdzielni pokój nr 8.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.

Dodatkowo, z uwagi na panującą pandemię dopuszcza się do udziału w licytacji po jednej osobie  ze strony każdego uczestnika przetargu.