Ogłoszenie o pracę – administrator osiedla

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102 w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisko:

ADMINISTRATOR OSIEDLA

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Planowany termin zatrudnienia: od 01.10.2021 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie,
b) doświadczenie na podobnym stanowisku,
c) samodzielność i determinacja w dążeniu do celu,
d) zdolność do szybkiego zdobywania wiedzy,
e) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
f) dyspozycyjność,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) dbanie o racjonalne eksploatowanie budynków z lokalami mieszkalnymi oraz innych obiektów budowlanych i terenów będących w zasobach SM Na Stoku,
b) przeprowadzanie systematycznych kontroli jakości i zakresu prac firm zewnętrznych w zakresie utrzymania czystości porządku i estetyki powierzonych nieruchomości,
c) dbanie o pielęgnację i stałe wzbogacanie zieleni w administrowanych nieruchomościach sprawując nadzór nad pracą podwykonawców,
d) sporządzanie protokołów z powstałych szkód z przyczyn losowych lub dewastacji,
e) dbanie o właściwe oznakowanie dróg i parkingów w administrowanych nieruchomościach,
f) sprawowanie nadzoru nad placami zabaw w administrowanych nieruchomościach,
g) uczestniczenie w odbiorach końcowych robót zleconych firmom zewnętrznym,
h) współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie porządku oraz problemów i bezpieczeństwa mieszkańców,
i) nadzór nad przebiegiem zawieranych umów na dostawę usług komunalnych,
j) kontrola nad prawidłową eksploatacją pomieszczeń wspólnych (typu suszarnie, wózkownie, pomieszczenia gospodarcze),
k) prowadzenie korespondencji z mieszkańcami osiedla w zakresie spraw dotyczących problemów mieszkańców osiedla.

3. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie świadectw dokumentujących staż pracy,
f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. Oferujemy:
a) stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
b) pracę w młodym i dynamicznym zespole,
c) możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
d) wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej plus miesięczna premia uznaniowa.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do sekretariatu Spółdzielni drogą e-mailową na adres: sekretariat@nastoku.kielce.pl lub dostarczenie dokumentów osobiście do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku”, os. Na Stoku Pawilon 102, 25-437 Kielce w terminie do dnia 20 września 2021r.

Informujemy, że wybrani kandydaci zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę prosimy zabrać ze sobą kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia i kursy oraz świadectwa dokumentujące staż pracy,

Po zakończeniu procesu rekrutacji przedłożone dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

5. Informacja RODO:
Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, os. „Na Stoku” Pawilon 102 (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl
Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą uznaje się podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
b) wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na weryfikacji kwalifikacji kandydata do wypełniania obowiązków na oferowanym stanowisku.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.

Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

specjalista ds. obsługi zleceń i zaopatrzenia – nieaktualne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102 w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisku:
Specjalisty ds. obsługi zleceń i zaopatrzenia.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
na zastępstwo od 13.09.2021r do 10.06.2022r

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na wskazanym stanowisku,
c) prawo jazdy kat. B

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Zaopatrzenie konserwatorów w materiały niezbędne budowlane, elektryczne i sanitarne do wykonywania zleceń oraz odzież ochronną i środki czystości,
b) Rozliczenie konserwatorów z wykonywanych zleceń wraz z materiałami,
c) Prowadzenie ewidencji i rejestrów środków trwałych i małocennych,
d) Prowadzenie kartotek wydawanych narzędzi i materiałów dla konserwatorów.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys,
b) list motywacyjny,
c) prawo jazdy kat. B
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ,
e) kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach,
f) kserokopie świadectw dokumentujących staż pracy,
g) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do sekretariatu Spółdzielni drogą e-mailową na adres: sekretariat@nastoku.kielce.pl lub listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102, 25-437 Kielce w terminie do dnia 07 września 2021 r. Informujemy, że kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę prosimy zabrać ze sobą kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia i kursy oraz świadectwa dokumentujące staż pracy.

Po zakończeniu procesu rekrutacji przedłożone dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

1) Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, os. „Na Stoku” Pawilon 102 (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl
2) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą uznaje się podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
b) wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na weryfikacji kwalifikacji kandydata do wypełniania obowiązków na oferowanym stanowisku.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury.
3) Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.
Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących procesu rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
5) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Specjalista ds. obsługi zleceń i zaopatrzenia – nieaktualne

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO
Specjalisty ds. obsługi zleceń i zaopatrzenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102 w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisku:
Specjalisty ds. obsługi zleceń i zaopatrzenia.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
na zastępstwo od 01.09.2021r do 09.06.2022r
Planowany termin zatrudnienia: od 01.09.2021 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na wskazanym stanowisku,

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Zaopatrzenie konserwatorów w materiały niezbędne do wykonywania zleceń oraz odzież ochronną i środki czystości,
b) Rozliczenie konserwatorów z wykonywanych zleceń wraz z materiałami,
c) Prowadzenie ewidencji i rejestrów środków trwałych i małocennych,
d) Prowadzenie kartotek wydawanych narzędzi i materiałów dla konserwatorów.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ,
d) kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie świadectw dokumentujących staż pracy,
f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do sekretariatu Spółdzielni drogą e-mailową na adres: sekretariat@nastoku.kielce.pl lub listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102, 25-437 Kielce w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. Informujemy, że kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę prosimy zabrać ze sobą kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia i kursy oraz świadectwa dokumentujące staż pracy.

Po zakończeniu procesu rekrutacji przedłożone dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

1) Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, os. „Na Stoku” Pawilon 102 (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl
2) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą uznaje się podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
b) wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na weryfikacji kwalifikacji kandydata do wypełniania obowiązków na oferowanym stanowisku.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury.
3) Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.
Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących procesu rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
5) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konserwator grupy remontowej – hydraulik – nieaktualne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102 w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisku:
Konserwator grupy remontowej -hydraulik
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Planowany termin zatrudnienia: od 01.08.2021 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie zawodowe,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na wskazanym stanowisku,

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) bieżąca konserwacja i eksploatacja sieci wodno – kanalizacyjnej,
b) dbałość o instalację hydrauliczną, usuwanie skutków awarii,
c) konserwacja instalacji hydraulicznej w klatkach schodowych, pionach instalacyjnych, piwnicach, wymiennikach, rozdzielaczach, hydroforniach i lokalach mieszkalnych,

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia SEP,
d) kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie świadectw dokumentujących staż pracy,
f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do sekretariatu Spółdzielni drogą e-mailową na adres: sekretariat@nastoku.kielce.pl lub listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102, 25-437 Kielce w terminie do dnia 21 maja 2021 r. Informujemy, że kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę prosimy zabrać ze sobą kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia i kursy oraz świadectwa dokumentujące staż pracy.

Po zakończeniu procesu rekrutacji przedłożone dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

1) Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, os. „Na Stoku” Pawilon 102 (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl
2) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą uznaje się podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
b) wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na weryfikacji kwalifikacji kandydata do wypełniania obowiązków na oferowanym stanowisku.
3) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.
Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.
5) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konserwator grupy remontowej – hydraulik

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO
Konserwator grupy remontowej- hydraulik

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” Pawilon 102 w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisku
Konserwator grupy remontowej- hydraulik
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Planowany termin zatrudnienia: od 01.10.2020 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie zawodowe
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na wskazanym stanowisku.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Bieżąca konserwacja i eksploatacja:
a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie napraw instalacji hydraulicznych części wspólnych,
b) budynków mieszkalnych i infrastruktury technicznej wynikająca z zakresu planu rzeczowo-finansowego,

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys
b) list motywacyjny
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
d) kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach.
e) kserokopie świadectw dokumentujących staż pracy
f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do sekretariatu Spółdzielni do dnia 11 września 2020r. Informujemy, że kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę prosimy zabrać ze sobą kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończonych szkoleń i kursów oraz świadectw dokumentujących staż pracy.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Stoku” z siedzibą w Kielcach, Osiedle „Na Stoku” Pawilon 102 moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) . Po zakończeniu procesu rekrutacji przedłożone dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
1) Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, os. „Na Stoku” Pawilon 102 (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl
2) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na weryfikacji kwalifikacji kandydata do wypełniania obowiązków na oferowanym stanowisku.
3) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury.
4) Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.
Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących procesu rekrutacyjnego.
6) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Stoku” w Kielcach w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, składając informację o jej wycofaniu osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.