Zgłoszenia odczytywane są w godzinach pracy Spółdzielni. W nagłych przypadkach prosimy skontaktować się telefonicznie ze Spółdzielnią, a w przypadkach zagrożenia życia lub mienia skorzystać z numerów alarmowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku” w Kielcach, os. „Na Stoku” Pawilon 102 (dalej: „Spółdzielnia”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Spółdzielni, korespondencyjnie na ww. podany adres, pod nr tel. 41 331 23 15 lub 41 331 23 47 lub adresem
   e-mail: sekretariat@nastoku.kielce.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, a po jego upływie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
  6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
   c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.