Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w niżej wymienionych Regulaminach, obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Stoku” w Kielcach. Pełna ich treść dostępna jest na stronie internetowej w zakładce Akty prawne.

  1. Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych, usług oraz dostawców w zasobach SM,
  2. Regulamin naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie opłat należnych Spółdzielni oraz zasad odstępowania od dochodzenia odsetek,
  3. Regulamin gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi w Spółdzielni,
  4. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat eksploatacyjnych w Spółdzielni,
  5. Regulamin porządku domowego Spółdzielni,
  6. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Powstał również nowy regulamin: ” Rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej i odprowadzania ścieków, dostaw ciepła i gazu na lokale” również dostępny w zakładce Akty prawne.