Spółdzielnia NA STOKU - logo

Spółdzielnia NA STOKU
Walne Zgromadzenie


                                                                                                                    Kielce, dn. 03.03.2014r

Materiały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dn. 29 i 30.01.2014r:
1)  uchwały - pobierz

2) załącznik do uchwały 1/2014 - pobierz

3) załącznik do uchwały 2/2014 - pobierz

4) wnioski - pobierz                                                                                                                         Kielce, dn. 14.01.2014r

                              Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Stoku" w Kielcach:

1) w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni

a) projekt uchwały - pobierz
b) zmiany do Statutu w wersji 1 - osobowego Zarządu - pobierz
c) zmiany do Statutu w wersji 2 - osobowego Zarządu - pobierz

2) w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na budowę garaży

a) projekt uchwały - pobierz
b) wykaz działek pod zespół garaży 1,2,3,4,5 i przy bl. nr 47 - pobierz                                                                                                       


Z A W I A D O M  I E N I E 

                      dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku” w Kielcach                                     
                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku” w Kielcach zawiadamia, że:

1)    I  część  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM obejmująca członków  zamieszkałych w blokach:        7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15A, 15B, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35B, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51A, 52A, 86, 87, 88, 89, 90 i przy ul. Nowaka Jeziorańskiego  135AB i 139ABCi z planowanej inwestycji przy ul. Sikorskiego odbędzie się w  dniu  29 stycznia   2014 roku   o godz. 17 °° w  Spółdzielni.

2)   II  część  Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  obejmująca   członków   zamieszkałych w blokach:      32, 33, 34, 35A,  37,  38, 39, 40A i B, 41,42,  50, 50A,  50 B,  53, 54, 55A, 55 B , 56, 57, 58,  59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 oraz przy ulicach: Przyborowskiego 4 i  Orląt Lwowskich  odbędzie się w  dniu  30 stycznia   2014 roku   o godz. 17°° w  Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:


 Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie ważności zebrania.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wybór Komisji:  Mandatowo-Skrutacyjnej,  Uchwał i Wniosków.
5.    Rozpatrzenie odwołań od uchwał  Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru 
       członków Spółdzielni – podjęcie uchwały.
 6.   Sprawozdanie Komisji Statutowej – dyskusja.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NA STOKU” .
8.    Informacja Zarządu w sprawie  zbycia  prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego mienie Spółdzielni  na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na budowę garaży – podjęcie uchwały.
9.    Informacja o wniesionych przez  członków korektach i propozycjach dodatkowych  projektów uchwał -  podjęcie uchwały.
10.    Sprawozdanie Komisji  Uchwał i Wniosków, przyjęcie wniosków.
11.    Zakończenie obrad.

INFORMACJA
•    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z wymogami Statutu Spółdzielni
w dwóch częściach. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo uczestniczyć z prawem głosowania wyłącznie w jednej części Walnego Zgromadzenia, w dacie podanej w zawiadomieniu oraz ogłoszeniu.
Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie dowodu tożsamości  
•    Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone do wglądu 
w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr  9  od dnia 14.01.2014 r. w godz. od 9ºº do 15ºº oraz na stronie internetowej www.nastoku.kielce.pl

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI MAJĄ PRAWO:
•    zgłosić żądanie zamieszczenia oznaczonej sprawy w porządku obrad oraz zgłosić projekt uchwały w danej sprawie w terminie do dnia 14.01.2014 r. Żądanie lub projekt uchwały wymaga podpisu co najmniej 10 członków Spółdzielni.
•    wnoszenia poprawek  do projektów uchwał z uzasadnieniem, nie później niż w dniu  27.01.2014 r.

UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia z 2013 rokuUchwała nr 1/2013 - pobierz plik

Uchwała nr 2/2013 - pobierz plik

Uchwała nr 3/2013 - pobierz plik

Uchwała nr 4/2013 - pobierz plik

Uchwała nr 5/2013 - pobierz plik

Uchwała nr 6/2013 - pobierz plik

Uchwała nr 7/2013 - pobierz plik

Uchwała nr 8/2013 - pobierz plik

Uchwała nr 9/2013 - pobierz plik


INFORMACJA
o realizacji wniosków, zgłoszonych na I i II części Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2013 roku.

WNIOSEK NR 1
           wniosek został zrealizowany

WNIOSEK NR 2
          wniosek jest w trakcie realizacji

Wniosek nr 1
           w trakcie realizacji

Wniosek nr 2
           fundusz remontowy rozliczany jest na poszczególne nieruchomości   

Wniosek nr 3
           w trakcie analizy

Wniosek nr 4
           Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie Członków planowane jest na grudzień 2013 roku

Wniosek nr 5
          Komisja Statutowa jest w trakcie prac związanych ze zmianą  do statutu

Wniosek nr 6 i Wniosek nr 7
         wnioski  podlegają  analizie

Wniosek nr 8
         wszystkie punkty wniosku są w trakcie realizacji

Wniosek nr 9
         wniosek zrealizowany

Wniosek nr 10
          w trakcie analizy

Wniosek nr 11
          w trakcie analizy

Wniosek nr 12
          trwają rozmowy w władzami miasta

Wniosek nr 13
         wniosek wykonany

Wniosek nr 14
          w trakcie analizy

Wniosek nr 15
          w trakcie realizacji
                                                                                                                 Zarząd
                                                                                                                 Adam Jaskóła
                                                                                                                Tadeusz Staniszewski